مشخصات مدیران

دکتر امیر حسین وکیلی مدیرعامل 09127335117
بهرام طالبی مشاورارشد مدیر عامل 09121195943
مهندس راحله آبانگاه مدیر داخلی وروابط عمومی 09183582144
مهندس محمد بخشعلی نیا مدیر تولید 09376672443
هادی کریم زاده مدیر مالی 09120611335
مهندس مهدی علیزاده مدیر فنی و پشتیبانی 09124167739
مهندس فائزه شرفی مدیرIT 09169620297
مهندس مرضیه رمضانی کارشناس فروش خارجی 09912364263
مهندس محمدرضا وکیلی مدیر فروش 09129334677
یگانه شاوردی مدیرR&D 09124953617
علی قنبری مدیر بازرگانی 09912364263
فاطمه جوکار سوپروایزر فروش مصرفی 09331976414

مشخصات کارشناسان فروش

مهندس مهیار محمدپور کارشناس فروش 09216264663

09120435269

مهندس مبینا رجبی کارشناس فروش 09911583244
مهندس کاوه مالکی کارشناس فروش 09101911588
مهندس فاطمه بیات کارشناس فروش 09910384784
مهندس محمد حاج علیان کارشناس فروش 09123785659
مهندس مرتضی عسگری کارشناس فروش 09124491295
مهندس امیر علی تاج میری کارشناس فروش 09128360081
مهندس علی اصغر ابراهیمی کارشناس فروش
مهندس پارسیا امروزی کارشناس فروش 09054409431
مهندس رویا زرگری کارشناس فروش

کارشناسان ما پاسخگوی انتقادات و پیشنهادات شما هستند

7 + 0 = ?