دستگاه های لیزر

آر اف فرکشنال

تاریخچه :
در مقاله ایدر در سال1997 دکتر )آندره کامیراند ( و همکارانش با معرف ی نیدل ابریشن پیشرفته گام مهمی در
جهت نیدلینگ پوست را ارائه کردند. و ی به روش Tattoing و با رنگدانه همرنگ پوست نسبت به ترمیم اسکار
هیپوکروم اقدام نمودند. پس از دو سال، ط ی بررس ی های انجام شده متوجه شدند که رنگدانه مصنوعی کامالً
محو شده و جای آن با مالنی ن طبیعی جایگزین شده بود. همچنین بافت، ظاهر و رنگ اسکار بسیار بهبودیافته
بود.

این اتفاق این فکر را متبادر م یکرد که در تریپاناس یون )از ریشه یونانی تری پانون: با مته سوراخ کردن( اسکارها به
روش Tattoing ،مسئول بهتر شدن و رنگ دانه سازی مجدد اسکار است.آنها به این نت یجه رس یدند
که نیدلینگ اسکار به تنهایی میتواند موجب شکستن ساختار کالژن و تجدید و تحریک مالنین سازی شود .
به دنبال کشف )دکتر کامیراند (، )دکتر دس فرناندس (ی ک استامپ نیدلینگ برای تحریک کالژن معرف ی کرد.
بعدها وی غلتکی )رولر( با 70 سوزن طراحی کرد که استفاده از آن راحت تر بود.
روش های بسیار زیاد و متنوع ی برای جوان سازی پوست، درمان جای زخم، سوختگ ی های قد یمی، رفع ترک های
پوستی و موارد بسیار دیگر وجود دارد. متداول ترین این روش ها، استفاده از داروهای موضعی یا بهره گ یری از
تکنولوژ ی های روز مانند لیزر است. بااینحال، در خیلی از موارد ممکن است به کمک چنین روش های درمانی و
صرف هزینه های باال هم بیماران به نتایج دلخواه و موردنظرشان نرسند.ازاینرو، پژوهشگران عرصه پوست و مو،
به دنبال ارائه راه های جد یدتر و البته کم هزینه تر برای درمان جای زخم، خطوط و ترک های پوستی، جوان سازی
و سوختگ ی های قد یمی روش ی را تحت نام »م یکرونیدلینگ« به عنوان یکی از روش های مناسب و کارآمد در حوزه
پوست و زیبایی را عرضه کردند.در روش میکرونیدلینگ )جوانسازی پوست( سوزن زیر جلد ی از طریق ایجاد
سوراخی مجاور اسکار، فرورفتگ ی آشکار یا چروک،فرو برده می شود. با آزاد کردن پوست از حالت چسبندگی در
چنین جاهای عمیقی، و با ای جاد زخمهای کنترل شده موجب باال آمدن پوست می گردد. در نهایت فرآیند بهبود
زخم آغازشده و با تشکیل بافت همبند فرورفتگ ی اسکار بهبود می یابد .امروزه با پیشرفت تکنولوژی دستگاه های
پیشرفته و حرفه ای میکرونیدل ینگ جهت استفاده پزشکان در امر جوان سازی پوست طراحی و تول ید شده است
که با نام آراف فرکشنال شناخته م ی شود
در ترکیب روش میکرون یدلینگ باRF ، انرژی فرکانس راد ی ویی توسط سوزن های م یکرونی عایق و بدون عایق در
ناحیه درم به منظور باال بردن حرارت ناحیه مربوطه آزد م ی شود. بد ین ترتیب با به حداقل رساندن آس یب های
احتمالی به پوست اطراف و با ایجاد گرما در ناحی ه درم در زمان کم و با کمترین آس یب در مقایسه با س یستم
های کالس یک معمولی، نتایج موثرتری ارائه می شود. در این روش با ورود به عمیقتری ن ناحیه ایجاد زخم درون

الیه های پوست، سلول های کالژن و االستین تحری ک شده وروند بهبود آغاز می شود. این امر موجب ایجاد یک
سطح پوستی صاف و یکدست می شود

آر اف فرکشنال در جوانسازی:
با گذشت عمر، پیر شدن بافت ها و سلول ها هم به سرعت انجام م ی شود. اما از آنجا که پوست انسان آشکارترین
بافت بدن است، آثار پیری در این بافت، واضح تر است و م ی توان هر روزه آن را مشاهده کرد. به عالوه، پوست
اولین سد دفاعی خارجی بدن محسوب می شود و به همی ن دلیل هر روز در معرض انواع صدمه های فیزیکی و
ش یمیایی محیطی خارجی و داخلی است پس بیشتر دچار تغییرات ظاهری مانند چین و چروک، لک، خشکی
و… می شود.

قسمت هایی از پوست که سبب استحکام پوست می شود از رشته هایی به نام کالژن و االستین تشکیل شده
است. این رشته ها ط ی روند پیری و آس یب های محیطی ساختار خود را از دست می دهند و طول آنها افزایش
می یابد . به همین دلیل، شل و بی استحکام می شوند که نمود بیرونی آن ایجاد شلی و چین و چروک در پوست
است. برای نوسازی کالژن، باید کالژن های قد یمی تخریب و کالژن های جد ید ساخته شود.

کالژن ها انواع متفاوت ی دارند که هر نوع در درجه حرارت خاصی شکسته می شود، پس برای نوسازی آن باید
انرژی گرمایی را به صورت هدفمند به عمق ی از پوست برسانیم که کالژن در آن قرار دارد تا کمترین آس یب به
بافت های اطراف برسد. برای این کار، دستگاه های RF( مخفف رادیوفرکوئنسی( به کار می روند. کار این دستگاه
ها ایجاد گرما با امواج رادیوفرکوئنسی است که طیف ی از نور هستند ولی چون به صورت غیرانتخابی ایجاد حرارت
می کردند ، کارایی آنها کم و دارای عوارض بود.
با پیشرفت تکنولوژی ، فرکشنال آر.اف به این منظور استفاده شد. این لغات از کلمه قطعه قطعه گرفته شده است
به این ترتیب که تکه تکه در بافت پوست ایجاد حرارت می کند، بنابراین در قطعه ای از بافت که در آن گرما
ایجاد می شود، کالژن های قد یمی تخریب و نوسازی می شود و قسمت های اطراف فرصت خنک شدن و ترمیم
به پوست می دهند.

عمکرد آر اف فرکشنال:
آر اف فرکشنال چگونه کار م یکند؟
اساس عملکرد روش آر اف فرکشنال تاثیر بر الی ه های سطحی یا عمق ی پوست است. پوست از چند الیه تشکیل
شده که سطحی ترین آن روپوست یا اپی درم نام دارد. در ز یر اپی درم، الی ه ی درم قرار گرفته که در فرآیند پیر ی
تحلیل می رود و باعث پیر پوستی می شود. آر اف دو کار برای پوست شما می کند :

۱ .تحریک کالژن سازی
انرژی ناش ی از امواج رادیوفرکانسی )RF )در الی ه ی درم باعث تحریک تولید کالژن می شود. یک پروتئین مهم
ساختاری در بافت پوستی که عامل شادابی، قوام سفت و ز یبایی پوست شما است. انرژ ی امواج رادیویی در الیه
درم به گرما تبد یل می شود و افزایش دما یکی از عوامل تحریکی کالژن سازی است.پ
۲ .فعالکردن فیبروپالزی
فیبروپالز ی فرآیند ی است که در آن بدن، بافت های فیبروز ی را می سازد. بافتهای فیبروزی باعث تحریک
ساخت کالژن شده و کاری م یکنند که این رشته های پروتئینی کوتاه تر و مستحکم تر شوند.

بافت فیبروز وقتی ایجاد می شود که به هر بافت طبیعی بدن آس یبی رس یده باشد. درست مثل بافت ضخیم و
زبری که رو ی زخم های سطحی پوست را می پوشاند . در آر اف فرکشنال به مناطقی از پوست آس یبهای انتخابی
وارد می کنیم تا بافت فیبروز ی تشکیل شود. به این ترتی ب الیه ی درم ضخی م شده و کالژن سازی افزایش می یابد .
در عین حال که به مناطقی از پوست آس یب زده ایم، مناطق ی هم سالم می مانند تا به عمل کالژن سازی و رفع
آس یبها کمک کنند. در واقع تاثیر آر اف در مرز باریکی از آس یبهای جزئی و مفید و آس یبهای خطرناک و
سوختگ ی ایجاد م ی شوند . دلی ل موقتی بودن این روش درمانی نیز همین است. بافت فیروزی و کالژن های جد ید
بعد از مدتی از بین می روند و بافت طبیعی پوست جایگزی ن آن ها می شود. یعنی بعد از مدتی نسبتاً طوالنی باید
برای ترمیم و تجد ید تاث یرات آر اف فرکشنال دوباره به کلی نیک مراجعه کنید .
این روش شامل نفوذ نیدل های )سوزن های( بسیار ریز به داخل پوست برای رساندن امواج رادیوفرکانسی
)آراف( به بافت هدف می باشد. نتیجه این عمل تولید االستین و فیبر کالژن توسط خود بدن و در نتیجه
جوانسازی و بهبود و قوام پوست را شامل م ی گردد.
آراف فرکشنال دستگاهی است که ترکیبی از امواج رادیو فرکانس و سوزن های ریز )میکرونیدل( می باشد.
بنابراین به دلیل وجود این سوزن ها گرمای آراف درون الی ه های بیرون ی پوست نخواهد بود و به درون بافت
پوست نفوذ م ی کند و سطح پوست را گرما نمی دهد بنابرا ین سطح پوست آس یب نخواهد دید .
این سوزنها به طور مستقیم به عمق مشخصی از پوست فرستاده می شوند و سپس امواج رادیوفرکانس درداخل
پوست آزاد می گردند. این عمل باعث گرم کردن یکسان بافت های عمیق تر پوست و در نتی جه تحری ک کالژن
شده و سبب تول ید فیبرها ی کالژن جد ید می گردد. این سوزنها بین ۲۵ تا ۵۰ عدد سوزن بسیار نازک م ی
باشند که به عنوان رسانا عمل می کنند.

کاربردهای آر اف فرکشنال :
روش آر اف فرکشنال کاربردهای درمانی و زیبایی بسیاری دارد. تاثیرات این روش درمان ی را می توان در سه مورد
خالصه کرد:
• سفت کردن و جوانسازی پوست: آر اف فرکشنال باعث حجم دهی، سفت کردن و صاف کردن بافت پوستی
می شود. به همین خاطر می تواند همزمان با از بین بردن خطوط و چین و چروک های صورت، رنگ و بافت
سطحی پوست را هم بهبود بخشد.
• محو کردن جای زخم، اسکارها و ترک بدن: عملکرد اساسی آر اف فرکشنال ، تحر یک کالژن سازی در
بافت پوست است. برای همین بعد از درمان، پوست شما ظاهری سالم تر، زیباتر و یکدستتر خواهد داشت. آر اف
برای از بین بردن جای آکنه و جوش و همچنین ترک های ناش ی از چاق و الغر ش دن تاث یرات بسیار خوبی دارد.
• بهبود منافذ پوستی باز: اندازهی منافذ پوستی بعد از ۲ تا ۵ جلسه ی درمان به شکل چشمگ یری کاهش
می یابد .
با توجه به اثرات درمانی آر اف فرکشنال ، این روش برا ی رفع و درمان موارد زیر موثر خواهد بود:
• پوست افتاده یا شل شده
• ترک بدن )استرچ مارک(
• اسکار و جای زخم آکنه
• آکنه ی کیست ی
• منافذ باز پوستی
• خطوط و چین و چروک های ظریف
• مشکالت رنگ و بافت سطح ی پوست

مقایسه آر اف فرکشنال با میکرونیدلینگ:
یکی از تفاوت ها، در میزان دوران نقاهت این دو است. پس از انجام آر اف، تنها یک روز قرمزی بسیار مختصر و
ناچیزی بر روی پوست به وجود م ی آ ید که بعد از همان ی ک روز نیز سریعا از بین می رود.
این در حال ی است که در روش میکرونیدلی نگ، دوران نقاهت تا چندین روز به طول می انجامد
دو روش آر اف فرکشنال و می کرونیدلینگ با اینکه هر دو برای جوانسازی پوست استفاده م ی شوند، اما هر ی ک از
این دو روش برای هدف خاص ی استفاده م ی شوند.
بنابراین کاربردهای این دو روش از دیگر تفاوت های آر اف با میکرونیدلینگ، می باشند. آر اف فرکشنال برای
مواردی همچون سفت کردن پوست، برطرف کردن چروک های دور چشم و چروک های سطحی، درمان جای
جوش و آکنه های فعال، درمان تعریق بیش از حد زی ر بغل، از بین بردن ترک های پوست ی و رفع غبغب استفاده
می شود.
مقایسه آر اف فرکشنال ول یزر CO2
این دو تکنولوژی هر دو برای جوانسازی پوست به کار می روند که مکانیسم و اثرات متفاوتی دارند. با این تفاوت
که لیزر CO2 به علت تهاجمی بودن بیشتر جنبه درمانی داشته و RF فرکشنال سوزنی در زیبایی کاربرد بهتری
دارد. موارد زیر نمونه ای از تفاوتهای این دو تکنولوژی می باشد :
• درصد بهبودی ناش ی از فرکشنال رادیوفرکونسی در درمان شل شدگی و افتادگ ی پوست بیشتر از لیزر فرکشنال
CO2 است.
• میزان بهبود ی اسکارهای آکنه ) جوش ( و اسکارهای جراحی و بخی ه سطح ی با لیزر فرکشنال دی اکسیدکربن
بیش از فرکشنال رادیوفرکونسی است. در مورد نوع عمق ی این ضایعات )جای جوش و اسکار زخم( معموالً آر اف
فرکشنال اثر بهتری دارد. ز یرا محل اثر رادیوفرکوئنسی ) RF )در الی ه های عمقی می باشد.
• برای فصول گرم سال و افرادی که پوست سبزه دارند RF بهتر است زیرا کمتر تهاجمی می باشد.

• برای افرادی که امکان استراحت بعد از درمان را ندارند و م ی خواهند سری ع به سرکار برگردند RF بهتر است.
• در صورت امکان ترکیب ای ن دو روش اثر فوق العاده ای در درمان مشاهده می شود.
عوارض آراف فرکشنال:
فرکانس امواج رادیویی در RF بین ۳ کیلوهرتز تا ۳۰۰ گی گا هرتز متغی ر است.اکثرا از ۴۵۰ کیلو هرتز بیشتر نمی
شود ،اگر بخواهیم مقایسه کن یم امواج Rf، حدود ۱۰۰ میل یون بار آهسته تر از نور مرئ ی و بیش از ۱ میلیارد بار
آهسته تر از اشعه x است و روش ی ایمن به حساب م ی آید جدا از آن آر اف فرکشنال یک روش بسیار
کم تهاجمی است. به همین علت عوارض بسیار محدودی داشته و دوره ی ریکاوری یا استراحت بعد از درمان هم
نیاز ندارد. تاکنون در کلین یک خانه سف ید شاهد عوارض دائم و حاد نبوده ایم. در مطالعات بالینی و گزارشات
پزشکی نیز تقریباً ه یچ عارضه ی بلند مدت یا دائمی برای این روش درمانی ذکر نشده است.
سایر عوارض احتمالی آر اف فرکشنال که همه موقتی هستند، شامل موارد زی ر است:
• درد: دستگاههای ابتدایی روش RF درد زیادی داشتند. تا جایی که در گذشته مجبور بودیم از بی هوش ی
استفاده کنیم. اما امروزه درد این روش به حداقل رس یده و در بیشتر موارد نیاز ی به استفاده از داروی بی حسی
نیست. در برخی از کابردهای RF ممکن است برای راحتی شما و کاهش درد، از بی حسی موضعی استفاده کنیم.
• قرمزی پوست: اریتم یا گلگون شدن پوست در برخی از مراجعین دیده می شود. این عارضه معموالً تا ۲۴
ساعت بعد از درمان ناپد ید میشود.
• تورم: ار اف فرکشنال می تواند می تواند باعث اِدِم یا تورم شود. البته این عارضه در همه ی مراجعین دیده
نمیشود و اگر هم رخ بدهد، ظرف حداکثر ۲۴ ساعت خوب می شود. در موارد نادر ممکن است تا یک هفته
ماندگار شود.

عوارضی که در زی ر مطرح کرده ایم، بسیار نادر هستند. این ها معموالً ناش ی از خطای پزشک یا نامناسب بودن
شرایط متقاضی برا ی دریافت درمان آر اف هستند. البته ای ن عوارض هم موقت ی هستند ول ی مدت زمان ب یشتری
طول می کشد تا برطرف شوند.
• فرورفتگ ی پوست : تا ماه طول میکشد .
• بثورات پوستی : حداکثر تا 1 هفته
• پوسته پوسته شدن : تا 1 هفته
• حساس شدن پوست به لمس : 2 تا 3 هفته
• زخم سوختگ ی : تا 6 ماه و قابل درمان
• هایپرپیگمنتیشن )لک های تیره پوستی( : تا 5 روز
موارد منع آر اف فرکشنال:
• خانم های باردار
• افراد ی که فشار خون باال دارند
• افراد ی که به بیماری دیابت مبتال هستند
• افراد ی که به تازگ ی پوستشان را برنزه کرده اند، یا در معرض نور خورش ید قرار داشته اند
• افراد ی که از باتر ی قلب )پی س میکر( یا دفیبریالتور قلب استفاده می کنند
• افراد مبتال به بیمارهایی چون التهاب شد ید پوستی، کلوئید یا گوشت اضافه
مراقبت های بعد از درمان:
• بالفاصله بعد از جلسه ی درمانی می توانید به خانه یا محل کار بروید و کارهای روزمره خود را انجام دهید . از
یک روز بعد می توانید آرایش کنید .
• ممکن است تا یک ساعت بعد از جلسه ی درمانی کمی درد داشته باش ید .
• عوارضی مانند قرمز ی و تورم تا حداکثر ۳ روز بعد برطرف می شوند .

• بعد از درمان نیاز به مراقبت خاصی نیست ولی نوش یدن فراوان مایعات و استفاده ی مداوم از کرم ضد آفتاب
فراموش نشود.
نتایج آر اف طی ۲ هفته پد یدار می شود و تا سه ماه بعد از جلسه درمانی کالژن سازی ادامه خواهد داشت و
نتایج بهتر و بهتر خواهد شد.
نکات حین جلسه ی درمان :
• هر جلسه ی درمانی بین ۱۵ تا ۳۰ دقی قه طول می کشد . در طول درمان ممکن است احساس کنید که پوستتان
کمی گرم شده است. این روش درد یا ناراحتی دیگر در طول درمان ندارد.
روش آر اف معموالً به چند جلسهی درمانی نیاز دارد که بسته به شرایط شما می تواند از ۳ تا ۱۲ جلسه متغی ر
باشد

مزایا دستگاه sti:
• دستگاه دارای قابلیت مکش) saction)می باشد و این امر در سر هندپیش باعث م ی شود که سوزن ها
در عمق واقعی تنظ یم شده توسط دستگاه وارد پوست شود)پوست دارای یه سری ناهمواری ها می باشد
که با این مکش بافت پوست باز می شود و عمق نفوذ دقی ق تر می باشد(
• سوزنهای کارتریج از جنس طال هست و این باعث م ی شود از سر سوزن امواج وارد پوست شود در
دستگاه های دیگر از بدنه ی سوزن هم امواج وارد پوست م ی شود و باعث سوختگ ی می شود.
• هزینه به صرفه کارت ریج های در نظر گرفته شده
• ضمانت کیفیت ۶ ماهه
• ۱۰ سال خدمات پس از فروش
• نصب همراه آموزش

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *