دستگاه های لیزر

دستگاه لیزر کیوسوییچ

تاریخچه
اصطلاح لیزر (Laser) از حروف او ل کلمات انگلیسی به معنی تقوی ت نور توسط نشر القایی تابش (Light ) Radiation of Emession Stimulation by Amplification درس ت شده است. از آنجا که این وسیل ه
مبتنی بر همان اصول میزر )بجای نور لیزر ، میكروموج استفاده شده( است ، تا مدتی به آن میزر (MASER: on)Radiati of Emession Stimulation by Amplification Microware نیز اطلاق م یشود، ولی نام
آن به سرع ت به لیزر که عبارتی سادهتر تبدیل شد. نور حاصل ا ز لیزر ، همان نور معمولی است ، تنها چیز ی ک ه نور
لیزری را از نورهای معمولی متمای ز م یسازد هماهنگی ایجاد شده در نور لیزری میباشد. و ای ن هماهنگی ویژگیهای
خاص و کاربردهای مختلف آنر ا در زمین ههای بسیاری توجیه میکن د .
لیزر Nd:YAG برا ی اولی ن بار توسط Geusic . E J. د ر آزمایشگاه های بل نشان داده ش د .

آشنایی کلی با لیزر Nd:YAG معمو ل لیزر ها ب ر اسا س نو ع و حال ت محی ط فعالشان شناخته می شون د و همان طور که می دانی د معمول بسته به
حالت محی ط فعا ل خود )یعنی محیطی که نور لیزری از آ ن تولی د می شو د ( به 3 دسته کلی جام د ،گازی و مایع
تقسیم بندی می شون د .ای ن لیزر از دست ه ی لیزر های حال ت جام د می باش د و محیط فعال آن کریستال YAG Garnet) Aluminium Ytterbium– O12 Al5 (Y3 می باش د که حدود 1 درص د اتمی یون های Nd(III) ) سه بار یونیز ه شده ( هنگام رش د بلور به آن تزری ق می شون د ، پ س از این به بع د به YAG ماده ی میزبان و به یون
های Nd(III) که جای کسر ی از اتم های Y درساختا ر بلور YAG را می گیرن د ماده ی مهمان میگوییم . به عل ت
اینكه یونهای Nd(III) با اتم های Y تقریبا هم اندازه هستن د با ای ن جابجایی ساختار شبكه ای بلو ر تغیی ر نمی کن د .
در واق ع ماده ی میهمان Nd(III) قرار است که فوتون های لیزر ر ا تولی د کن د
طول موج نو ر خروجی معمو ل از این لیز ر 1064 nm م ی باش د که در ناحیه ی مادو ن قرمز می باش د و م ا آن ر ا نمی
توانیم ببینی م و در صورت برخورد به چش م تحت شرایط کنتر ل نشده ای می توان د بسیار خطرناك باشد. پس هنگام
کار با ای ن لیزر د ر آزمایشگاهها یا ج ا های دیگ ر حتما بای د از عین ک های ایمنی استفاده شود چون حتی انعكاس آن از
روی فلزا ت و … ممكن است به چش م آسیب برسان د . این لیز ر تحت شرایطی م ی توان د طو ل موج های دیگر ی را نظیر 940 , 1120 , 1320 , 1440 )همگی به نانومتر (
تولی د کن د

 

این لیز ر در دو م د کاری پیوسته و پالسی کار می کن د ،یعنی اگ ر مثلا مانن د لیزر پوینتر های معمو ل که دیده ای د کار
کن د به آن م د کاری پیوسته Wave) continuous . (CW گفته می شود . همان طور که م ی دانی د لیزر ه م مانن د دیگ ر سیست م های تبدیل انرژی کا ر می کن د ،یعنی از ی ک منب ع خارجی انرژی
را می گیر د و آن ر ا به انرژی مطلوب م ا تبدیل میكن د و در این بین بخشی از انرژی دریافتی را هدر می دهد. مثلا
لمپ انرژی الكتریك ی را می گیرد و به نو ر و گرما تبدیل میكن د که البت ه نور آ ن به درد ما می خورد . لیزر هم شبی ه به همین ، یک فرمی ا ز انرژی )نوری یا الكتریك ی ی ا شیمیایی( ر ا میگیر د و آن ر ا به نور همدوس،تک
فرکانس با درخشندگی و شدت بال تبدیل میكن د . به این فرآین د دادن انرژی به لیزر پمپ کردن محیط فعال لیز ر گفته می شود.لیزر Nd:YAG به روش اپتیكی پمپ
می شود بدین صورت ک ه محی ط فعال یعنی همان بلور YAG تحت تاب ش شدی د نور لمپ های مخصوص ی معرو ف به
فلاش لمپ )برای حال ت پالسی (یا آرك لم پ )برای حالت پیوسته ( و یا جدیدا تحت تابش نور شدی د دیو د های لیزر
ی قرار میگیرن د و انرژی به محی ط فعا ل دمیده می شود . در واق ع نور خروج ی از فلا ش لمپ یا لیز ر دیود اتم های Nd در محی ط را برانگیخته می کنن د و آنها در برگشته به
حالت پای ه ی خود فوتون های لیزری تولی د می کنند. )البته در ای ن جا به صورت خیل ی ساده بیان ش د ) معمو ل وقتی لیزر Nd:YAG به صورت پالسی کار می کن د با به کار بردن ی ک سر ی تمهیدات خاصی و استفاد ه از
سوئیچ های نوری مخصوص طول زمانی پال س های خروج ی لیزر ر ا کاهش می دهن د و در نتیجه توان قله ی آن ها
افزایش می یابد. به ای ن کار به اصطلا ح کلی د زنی Q یا Switching) (Q گفته م ی شود . از کار های دیگر ی ک ه بر رو ی ای ن لیزر می شود تولی د هارمونی ک دوم طول مو ج خروج ی 1064 nm به وسیله ی ک
ستاپ خاص و تبدیل آن به طو ل موج سبز 532 nm می باش د ک ه کاربردهای زیادی در زیبا سازی و برطرف کرد ن
مشكلات پوست ی و یا جراحی شبكی ه چش م در بیماران دیابتی دارد. به خاطر داشته باشی د که در ناحی ه مرئی نو ر
،خطرناکترین رنگ نورلیزر برای چشم سبز می باش د ،زیرا مستقیما به وسیله ی شبكی ه چشم جذب م ی شو د پ س
توصیه م ی شو د هیچ وق ت به نور لیز ر های سب ز رنگ نگاه نكنی د !
آین ههای مورد استفاد ه در لیزر ، با روشها ی مختلف و پیشرفت ه لی ه گذاری ساخته م یشوند، بطوری که آینه خروجی
دستگاه که باریكه لیزری از آن خارج م یشو د نیمه بازتاب و آین ه اولی کاملا بازتاب کننده م یباش د . آینههای لیزری به
دو صورت م یتوانن د روی سیست م سوار شون د : 1 . آین ههای داخلی : روی تیوپ نصب م یشون د . 2 . آین ههای خارجی : آینههای خارجی دارای مزایایی بر آین ههای داخلی هستند: در تماس با محی ط خارجی
فعال )بخصوص د ر لیزرهای گازی ) فرسایش نم ییابن د و قابلیت انعطاف بیشتری دارن د .
چند نوع کاواک نوری )یا مشدد لیزری( متداو ل

 

روشهای دمش )پمپاژ( لیزر ی
1 . دمش نوری لیزر : لمپ فلا ش – نور لیزر ) در لیزرهای حال ت جام د به خاط ر پهنای گذا ر تابشی ( 2 . دمش الکتریکی لیزر ) در لیزرهای گازی ( خود دم ش لیزری با طرحهای مختلفی انجام م یگیرد. برای درك مفاهیم عمل لیزر ، لزم است که عبارات مهم نشر
القایی ، تجمع معكو س و همدوسی و جهت مندی کاملا تشریح شون د .
آرایش شعا ع بزرگ مشد د لیز ر
در این آرایش دو آینه بصورت کروی و موازی قرار م یگیرن د و ماد ه فعا ل لیزر در میان آن قرار میگیرد. ای ن آرایش در
اولین لیزر هلیوم-نئون بكار برده ش د. این آرایش ، آرایش پایداری است ؛ زیر ا برا ی یک پرتو خا ص ک ه بین دو آینه
بارها و بارها بای د نوسان کند، احتما ل کمی وجو د دار د که از فضای دو آینه خارج نشود. زیر ا ای ن آرایش به دقیق بود ن
تنظیم آین هها )میزان توازی آ ن دو ( بسیار حساس است و دقت تنظیم آن بای د چیزی حدود یک ثانیة کمانی ) 1.3600
درجه( باش د . بنابراین با ارتعاشات جزئی و ی ا حتی تغییر دما تنظیم خو د را از دست م یدهد. مزی ت ای ن آرایش در نسب ت حج م مؤثر
زیاد محی ط فعا ل است ؛ یعنی م یتوان د از تمام فضای محیط فعال و درنتیجه از اتمهای برانگیخته موجو د در لم پ ، گاز
یا میل ه بلور حداکث ر استفاده ر ا بكند. ولی توان خروج ی آن به دلیل اتلافات بالی پراشی ناشی از پراش از کنار ههای
آین هها زیاد نیست .

راههای درمانی برای پاک کردن تاتو یا خالکوبی
1 -جراح ی ، که همان برداشت ن محل خالكوبی و سپ س بخیه زدن محل مور د نظ ر می باش د
2 -درمابرژن مكانیكی که همان تراشیدن محل خالكوبی اس ت و با سای ش پوس ت رنگ داخل پوست تدریجا خارج م ی
شود . 3 -میكرودر م ابرژن ک ه توسط میكرو کریستالهای اکسی د آلومینیو م منجربه تراشیده شد ن سطحی پوس ت م ی شو د و
فقط برای خالكوبیهای بسیار سطحی کاربر د دارد . 4 -خارج کرد ن شیمیائی رنگ توس ط ی ک خمیر خاص که د ر ای ن رو ش خمیر مخصو ص به محل خالكوبی مالیده می
شود و سپس پوست به طور سطحی سورا خ سورا خ می شو د و سپ س مجددا خمیر مالیده می شو د که التهاب رخ می
ده د و رنگ خارج می شود . 5 -سرمادرمانی یا ) کرایوتراپی ( که توسط نیتروژن مای ع محل خالكوبی دچار تاول شده و سپس منجر به خرو ج رنگ
می شود . 6 -استعما ل اسیدهای شمیائی شامل فنل ، TCA ، اسی د تانیک ، نیترات نقره و سرانجا م لیزر درمانی شامل لیزر لیه
بردار مثل CO2
روشهای فو ق جوشگاههای بدی ایجاد میكن د و نتیجه خوبی از نظر زیبائی به همر ا نداشته ان د.
همیشه بهترین روش درمان را انتخاب کنید
امروز پزشكان لیز ر کیوسوییچ ر ا بهتری ن و موثرتری ن رو ش پا ك کردن تاتو می دانن د . معمو ل خارج کردن رنگ نیاز به تكرار جلسات دار د و اگر بیمار اصرار به پاك کردن در یک جلسه باش د منج ر به
گذاشتن اثر ) جای زخم واسكار ( خواه د ش د . به این ترتی ب طی چن د جلسه بین 70 ت ا صددرص د از لک رنگی پوست
حذف میشود .

 

مکانیزم دستگاه لیزر کیوسوییچ – رفع تات و و خالکوبی
دستگاه لیزر کیوسوییچ Neosys Qswitch برای از بین بردن تات و و رنگدانه های صورت و بدن طراحی و ساخت ه
شده است . به طور معمو ل برای پاك کرد ن تاتو از لیزر کیوسوئی چ استفاد ه می شو د ک ه عملكرد این لیزر ب ه ای ن صورت
است این دستگاه دارای انرژی بالیی اس ت که وار د پوست شده وی ک انفجار انرژی ب هصورت یک پال س با قدرت بسیار
بال در زمان خیل ی کوتاه )در ح د میلیونی م ثانیه( به پوس ت م یرسان د و جذب نقاط پیگمنته )ذرات رنگ داخ ل پوست(
شده و آنها را متلاشی کرده و به ذرات ریزتری تبدیل م یکند. در این شرایط ذرا ت ری ز مذکور توس ط سیست م ایمنی
بدن بهعنوان ذرات بیگانه تلقی شده و بهوسیله ماکروفاژها که به اصطلاح سلو لهای لشهخوار نامیده م یشوند، بلعیده
شده و ا ز سطح پوس ت پاکسازی م یشون داین مكانیسم گرم ا و داغی بالیی ر ا به پوس ت وارد می کن د ک ه البته این دمای
بال با خنک کننده ای که ب ر روی این دستگاه نصب شده است قابل کنتر ل است اما بای د ناحیه م د نظ ر حتما بی ح س

گرد د تا درد و سوز ش را بیمار ح س نكن د . لذا عمل اصلی پا ك شدن رنگ تاتو ر ا سلو ل های ایمنی خود بدن انجام می
دهن د و درواقع رنگ های ری ز شده را ریزه خواری کرد ه و از بین می برن د.
کاربردهای لیزر کیوسوئیچ:
1 -حذف و پاك کرد ن کام ل تاتو و خالكوبی صورت و بدن
2 – حذف خالكوبی و خال های ماد ر زادی بدن و صور ت
3 -حذف لكهای پوستی و کبودی ، لكه های قهوه ا ی
4 – حذف خال و کک و مک پوست بدن و صور ت
5 -درمان ضایعات پیگمانته سراسر بدن و صور ت
6 – پا ك کردن تاتوها در طی ف رنگی متفاوت

-7 درمان ملاسما و Freckles بصورت کام ل
8 – درمان Ota of Nevus بصورت کامل
9 – ا زبین برنده منافذ، ازبین برنده چرو كهای سطحی، جوانسازی پوس ت
10 – کنترل چربی پوس تهای چرب
این دستگاه برای برجای ماندن لک های خورشیدی که بر روی قفسه ی سینه یا بازو و …. اس ت موثر بود ه و پاس خ
گوی خوبی محسوب می شود .
عمق نفوذ لیزر ی گ 1064 نانومتر است. این طول موج به هی چ وجه به پوس ت آسیب نمی رسان د و تنها رنگ های زی ر
پوس ت را مورد اصابت قرار می ده د. در نتیجه رنگدانه پس از دریافت انرژی لیزر یگ منفجر می شود و ساختار رنگ
تغییر پیدا می کند. حال گلبول های سفید پس از تخریب رنگدانه آن را به عنوان عامل خارجی شناسایی کرده و از
بدن دفع می کننن د .
خالكوبی های آبی، خاکستری و سیاه را می توان با لیزر یگ با طول موج 1064 نانومتر حذف کرد. البته در این زمینه
شدت رنگ خال کوبی و عمق رنگدانه ها در پوست بر مدت زمان و نتیجه درمان لیزر تاثیر می گذارد. درمان تتوها با
لیزر یگ شامل تخریب انتخابی مولكول های رنگی شده است .
تاتوهای زرد و قرمز و سبز جواب درمانی کم یا خیلی مختصری دارند. در عین حال، خالكوبیهای سفید یا
خالكوبیهای همرنگ پوست ممكن است به دلیل وجود ترکیبات آهن در این رنگها امكان برداشتن آنها وجود ندارد
و حتی با استفاده از لیزر نیز ناحیه تاتو شده، برای همیشه تیره رنگ باقی میماند ودر اثر لیزر تبدیل به رنگ
خاکستری یا سیاه شوند که پرهیز از انجام لیزر و تست اولیه در چنین مواردی ضروری اس ت
برای دستیابی به نتایج مطلوب، ممكن است جلسات متعددی ) 2 تا 5 جلسه( با فواصل معین مورد نیاز باش د . هنگام پاك کردن بعضی تتوها به علت از بین رفتن رنگدانه های پوست و به جا ماندن لک های سفید رنگ بر روی
پوست، می توان از دستگاه میكروپیگمنتیشن برای بازگرداندن رنگ پوست به حالت طبیعی استفاده کر د .

پاك کردن تتو و انواع ضایعات رنگی با لیزر ی گ
پاك کردن تتو و انواع ضایعات رنگی با لیزر ی گ
پاك کردن تتو و انواع ضایعات رنگی با لیزر ی گ

درمان های لیزر کیوسوییچ:
درمان برخی از نشانه های عروقی )ناهنجاری های قلب و عروق( با لیزر یگ
لیزر درمانی درون عروقی روشی نسبتا غیر تهاجمی است که می تواند ر گهای واریسی را درمان کند. در روش لیزر
درون عروقی از انرژی لیزر که پرتو متمرکزشده نوری است استفاده م یشود. لیزر پزشكی با رهاسازی انرژی نور به
سمت بافت هدف که به دقت مشخص شده است کار م یکند؛ بنابراین باف تهای مجاور تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.
لیزر درون عروقی یک روش سریع، ب یخطر و مؤثر است که مزایای زیبایی زیادی داشته و م یتواند کیفیت زندگی
بیمار را بهبود بخش د . تقریبا همه بیماران مبتلا به واریس م یتوانند از مزایای لیزر درون عروقی بهر همند شوند. تعداد کمی از افراد )معمولً
آنهایی که پس از عمل جراحی دوباره بیماری واریس آنها عود کرده است( گزین ههای مناسبی برای قرار گرفتن تحت
این عمل نیستن د . لیزر درون عروقی یک روش بدون عارضه جانبی است. این عمل در کمتر از یک ساعت و به صورت سرپایی انجام
میشود. علائم آن به سرعت برطرف شده و دوره نقاهت و بهبودی کوتاهی دارد. خوشبختانه برای انجام این لیزر نیازی
به بیهوشی نیست. پس زا انجام جای زخم باقی نمی ماند و نرخ موفقیت آن بیش از 98 درصد است .
درمان ضایعات عروقی با لیزر یگ
لیزر یگ ND:YAG می تواند برای حذف رگ های عنكبوتی روی صورت )تلانژکتازی( )گونه، پیشانی، بینی و…( و
پاها استفاده شود . زمان درمان این ضایعات بستگی به فرم، اندازه و محل ضایعات و همچنین نوع پوست دارد. ولی معمول عروق قرمز
کوچک طی 1 الی 3 جلسه حذف می شوند؛ و برای حذف رگ های بزرگتر و رگ های عنكبوتی، ممكن است جلسات
متعدد بیشتری نیاز باش د .
رگ های عنكبوتی روی صورت با لیزر ی گ

رگ های عنكبوتی روی صورت با لیزر ی گ
درمان تومورهای عروقی در صورت و اطراف دهان (Haemangiomas) با لیزر یگ
در این زمینه پالس های لیزر یگ با هدف قرار دادن رنگدانه های قرمز )هموگلوبین( به درمان رگ های صورت می
پردازن د . درمان تومورهای عروقی در صورت و اطراف دهان (Haemangiomas) با لیزر ی گ
درمان تومورهای عروقی در صورت و اطراف دهان (Haemangiomas) با لیزر ی گ

درمان کک و م ک
درمان آنیکومیکوز با لیزر ی گ
Onychomycosis یک اختلال ناخن ناشی از بیماری های قارچی است. برای درمان این بیماری چندین دستگاه
لیزر از سازمان غذا و داروی امریكا (FDA) موفق به دریافت تاییدیه شده اند؛ که همگی از تكنولوژی لیزر
یگ Nd:YAG بهره می برن د . در این زمینه معمول 4 جلسه درمانی با فواصل یک ماهه پاسخگو خواهد بود . چطور از بروز کک و مک جلوگیری کنیم؟
کک و مک، ل کهایی پراکنده است که براثر تابش اشعه UV-B به پوست و تولید ملانین زیاد توسط ملانوسی تها به
وجود م یآید و یک عارضه ژنتیكی است. تنها راه پیشگیری از آن استفاده مرتب )هر سه ساعت( از کر مهای ضدآفتاب
است.

چطور از شر لک ههای پوستی خلاص شویم؟
لکهای جای جوش ل کهای قهوهای رنگی هستند که بعد از بهبود جوش روی صورت باقی مانده و بر اثر آفتاب
تشدید میشوند. ملاسما به لکهای قهوهایرنگ روشن تا تیره تلقی م یشود که علت ایجاد آن تحریک سلو لهای
ملانوسیت ب هوسیله عواملی مثل بارداری )تغییرا ت هورمونی(، مصرف داروهای ض دبارداری و هورمونی، مشكلات
تیروئید، استرس و ژنتیک است. این عارضه در خان مها شایعتر است. حال انواع بسیار زیادی از کر مهای ضدلک در بازار
وجود دارند که تا حد قاب لقبولی باعث ک مرنگ شدن این ل کها میشوند اما معمول قادر به درمان صددرصد نیستند و
در موارد محدود درمان کامل، بر اثر عدم مراقب تهای مرتب در برابر آفتاب، ل کها با شدت و قوت قبلی بازم یگردند.
یک راهكار درمان کامل ل کها استفاده از دستگاه لیزر Q-Switched است .
طول موج های لیزر کیوسوییچ : به کارگیری لیزر با چهار طول موج مختلف:
ان د ی یگ (Nd:YAG) با طول موج 1064 نانومتر : رفع خالكوبی سنتی، رفع موی زائ د- رفع تلانژکتازی
وهمانژیو م
کی تی پی (KTP) با طول موج 532 نانومتر : رفع خال مادرزادی- رفع تلانژکتازی – رفع خالكوبی آرایشی
پی دی ا ل (PDL) با طو ل مو ج های 585 و 650 نانومتر: درمان ضایعات عروقی )رفع Port Wine ،همانژیوم)خال قرمز رنگ(، کاپیلاری،تلانژکتازی،خال،ماه گرفتگی(-ضایعات خوش خیم رنگی پوست)خال
های پیری،فرکل،لكه های شیر قهوه ای- درمان کلوئید واسكار هیپرتروفیک)به علت ترمیم بیش از حد زخم( .
پی تی پی PTP )م د اختصاصی Pulse Technology Photoacoustic (:نوعی توزیع منحصربفرد انرژی است که
پهناهای پالس بسیار باریک را با حداکث ر توان )پیک توان( منتقل می کن د تا حذف ضایعات رنگی ناخواسته با کیفی ت
بالتری انجام شود. مطالعات بالینی نشان می ده د که م د PTP اثربخشی بیشتر و افزایش راحتی بیمار برا ی تجدی د
حیات پوست ر ا در بردارد . درد کمتر و تأثی ر بیشتر در درمان بسیاری از ضایعات پیگمانته بازسازی سریعتر پوس ت و
کاهش آسیبهای احتمالی کاهش PIH و دیگر اثرات جانبی انرژ ی 1500 میلی ژو ل در 1024 نانومتر

تعداد جلسات استفاده از دستگاه کیوسوئیچ
در جلسه ی اولی که از دستگاه کیوسویچ استفاده می کنید 75 %الی 85 % مشاهده خواهید کرد که جای خالكوبی و یا
تاتو و… … از بین رفت ه اس ت پ س از پایان جلسه ی دوم و سو م جواب 100 %را ا ز ای ن دستگاه مشاهده می کنی د پ س
تعداد جلسات استفاده از دستگاه ر ا تكمیل کنی د .
مراقبت های بعد از استفاده از دستگاه کیوسوئیچ
به دستورات پزشک معالج عمل نمایید . بطورکلی موارد زیر توصیه می گردد : تا 48 ساعت پس از لیزر از دارو و یا موادی که پوست را به اشعه حساس میكند مانند )هیدروکینون ولیه بردار
و،تینویید موضعی و…… خودداری کنی د . کر م های بعداز لیزر : الف(پماد چشمی بتامتازون روی محل لیزر شده بمدت سه رو ز
ب(پماد چشمی اریترومایسین روی محل لیزر شده بمدت پنج روز
ج(کرم ترمیم کننده بمدت دو هفته
د(کرم ضد آفتاب هر دو ساع ت
3تا 24 ساعت بعد از لیزر صورت خودرا با آب نشویی د . معمول در طی جلسه اول ودوم بعد از لیزر خالكوبی،خالها ولكه های جلدی ناحیه لیزر شده ممكن است به دلیل
سطحی شدن رنگدانه های عمقی پررنگ تر شود که جای نگرانی نیست وبه تدریج کم رنگ تر می شود .
16
زخم سطحی درناحیه لیزر معمول پس از 4 تا 5 روز از بین می رود.این زخم نباید به هیچ عنوان کنده شود چون باعث
ایجاد لكه دائمی می شود که در عرض چند ساعت برطرف می شود . در صورت بروز هرگونه مشكل احتمالی با پزشک معالج تماس حاصل نمایی د .
حین انجام لیزر احساس لحظهای قرار گرفتن نقاط داغی روی پوست ایجاد م یشود که قابل تحمل است اما با این
حال استفاده از کر مهای بیحسی پیشنهاد میشود. بعد از انجام لیزر قرمزی و پوستهپوسته شدن روی نقاط لک امری
طبیعی است که قرمزی و سوزش ظرف چند دقیقه تا یک ساعت و خشكی منطقه لک ظرف یک تا دو هفته رفع
میشود. در صورت لزوم توسط پزشک کرم ترمیم کننده وموردنیاز تجویز م یشود پس بهتر است که صبور باشید تا
طول درمان آن به پایان رسد لزم به ذکر است که بعد از انجام لیزر کیوسوئیچ از آفتاب دوری کنید تا دوران نقاهت
آن به پایان رسد زیرا آفتاب باعث بروز کک و مک بروی پوست می شود . نكته :اگر دارا پوستی هستی د که بعد از زخم گوشت اضافه می سازد از استفاده از این دستگاه خودداری کنی د . افرادی که دارای ابرو های کم پشت هستند و میخواهند ابروهایشان را با تاتو و یا خالكوبی پر پشت کنند باید بدانند
که خالكوبی و تاتو درمانگر نیست و پوست را دچار عارضه می کند زیراتاتو و خالكوبی رنگدانه های پوستی را از بین
برده و دیگر این رنگ دانه ها به حالت اولیه بر نخواهند گشت و در طولنی م دت تاتو و یا خالكوبی ابرو باعث افتادگی
پلک می شود به حدی که فقط باید جراحی بلفاروپلاستیک انجام داد تا پلک به حالت اولیه خود باز گردد پس بهتر
است از همان ابتدا از کاشت ابرو بهره مند شوید تا ابروهایتان به حالت طبیعی برگردد و تا پایان عمر بدون ریزش
ابروهایی خود را دارا باشی د .
از بین بردن تتو:
رنگ تتو بنا به نوع مصرفی با تنظیم دستگاه روی ولتاژ متفاوت مورد هدف قرار م یگیرد که روی اکثر رن گهای تتو
موثر است .
– از بین بردن جوش و جای جوش:

این دستگاه در ابتدا با هدف قرار دادن بافت درم )لیه زیرین پوست( باعث تحریک آن برای ساخت سلو لهای جدید و
درنتیجه کاهش التهاب م یشود، سپس با ازبین بردن سلو لهای سطحی و مرده، کوچک کردن غدد سباسه و کوچک
کردن منافذ پوست منجر به بهبود کلی و کاهش التهاب جو شها میشود. برای جای جوش هم مطابق با اصول اصلی
لیزر Q-Switched عمل م یکند.
– از بین بردن ملاسما:
مطابق با توضیحات داده شده عمل میکند با این تفاوت که در دستگاه جدید برای پوستهای تیرهتر نیز کاربرد دارد
و با بستن منافذ پوست بعد از رفع لک منجر به صافتر و نر متر شدن پوست میشود .
کنتراندیکاسیون های )موارد منع مصرف( لیزر درمانی :
1 – افراد باسابقه تبخال )البته تا اطمینان از درمان شدن کامل (
2 – بیماری لوکودرم ا
3 – وجود کهیر در بدن
4 -تومورهای بدخیم و سرطانی
5 -تومورهای خوش خیم با احتمال بدخیم شدن
6 – حاملگی در 3 ماهه اول )در ماه های بعد نیز بایستی از تابش مستقیم بر روی شكم و ستون فقرات اجتناب شود (
7 – کار با لیزر توسط افراد نا آشنا و بی تجربه
8 – حساسیت به نور نظیر بیماری لوپوس:)سیستم ایمنی بدن بیمار شروع به حمله بافت ها و اندام های بدن خود فرد
می کند. این حملات باعث التهاب، ورم و آسیب دیدن نقاط مختلف بدن همچون مفاصل، پوست، کلیه ها، خون، قلب
و ریه می شود . )
9 – افراد مبتلا به پورفیری )اختلال نادر ارثی(هم به دلیل واکنشی که نسبت به لیزر نشان می دهن د
10 -افردای که بیماری قلبی و عروقی دارن د . افرادی هم که باتری در قلب خود کار گذاشته اند باید قبل از لیزر،
پزشک خود را در جریان بگذارند و معمول از انجام لیزر منع می شون د .
11 – اگر شما از داروهایی که پوست را نسبت به نور حساس می کنند، استفاده کنید، باید تا مدتی دور لیزر کردن را
خط بكشید یا حداقل پزشک معالج خود را در جریان این موضوع بگذارید. مهم ترین و پرمصرف ترین این داروها
شامل مسكن ها یا داروهای ضدالتهاب غیرکورتونی (NSAID) ، کوتریموکسازول)نوعی انتی بیوتیک(، گروهی از
داروهای مدر)ادرار آور(، برخی داروهای دیابت، کینین و کنیدین)برای قلب(، برخی تتراسایكلین ها،

آمیودارون)آریتمی قلب(، پیروکسیكام، سولفونامیدها)برای بیماریهای عفونی مثل مالریا (، سولفونیل اوره ها)برای
کاهش قند خون (، داروهای ضدبارداری خوراکی و ایزوترتینوئین)همان آکوتان برای درمان آکنه ( می باشد.
12 – بیماری عفونی داشته باشن د .
13 -افرادی که بیماری پوستی نظیر زگیل در ناحیه تناسلی و … دارن د
14 – افراد مشكوك به سرطان لوزه یا تیروئی د
15 -بیماری پوستی مادرزادی
در موارد زیر باید احتیاط کرد :
1 – تابش بر خط اپی فیز)قسمتی از استخوان که بین سطوح مفصلی و صفحه رشد قرار دارد ( در اطفا ل
2 – تابش بر روی غدد مانند تیروئید، تخمدان، بیضه و …
3 – تابش در بیمارانی که دچارآسیب نهایی هر ارگان هستند مانند قلب، کلیه، کبد و ری ه
4 – صر ع
5 -زیر 17 سال
از طرفی دیگر این دستگاه دارای تكنیک Quasi- Long pulse بمنظور ایجاد شبه پالس های بلند با طول موج
1064 و عرض پالس 300 میلی ثانیه که ترکیبی از Lifting و toning سلول های رنگدانه ای پوست می باشد که
موجب میگردد رنگدانه ها بطور انتخابی لیزر را جذب نمایند. یعنی امكانی برای حذف سلول های رنگدانه ای و یا
تغییر tone رنگ آنها با استفاده از جذب انرژی لیزر را فراهم می نمای د . این طول موج با تخریب سلولهای رنگدانه ای ، موجب تحریک کلاژن ها نیز شده و این اقدام برای بازسازی پوست
پس ا ز لیه برداری پوس ت و رشد لیه های جدید پوست و کوچک شدن منافذ باز پوست بسیار موثر و تعیین کننده
است .

ویژگی های لیزر کیوسوئیچ هلدینگ STI
1- مناسب برای حذف تمام رنگ های تاتو حتی تاتو های سبز و تاتو های زرد ! 2- قابلیت Pigment therapy در انواع پوست و ایده آل برای درمان ملاسما مطابق تایی د FDA 3- درمان و برداشتن تمام انواع خال و Birthmark 4- دارای م د Special برای پوست های برنزه با متد کربنی
5- درمان هایپرپیگمنتاسیون پوس ت
این لیزر کیوسوئیچ چه تفاوت مهمی با سایر کیوسوئیچ ها دارد ؟
1- دارای مولد لیزر ساخت آمریكا با بالترین انرژی تا 3.2 ژو ل
2- دارای spot size مناسب و سرعت hz 10 که سرعت عمل بال در درمان و نتایج فوق العاده ای را در بر دارد . 3- دارای مد کاری Q-PTP که برای حذف عوارض جانبی لیزر کیوسوئیچ انرژی بالی لیزر به دو پالس تقسیم
میگردد . 4- دارای م د TOP-Hate 5- دارای م د Quesi-Long Pulse مناسب برای skin Toning and Lifting

گارانتی و شرایط فروش :
6 ماه تضمین کیف ی ت
2 سال وارانتی
10 سال خدمات پس از فرو ش
پرداخت به صورت نقد و اقساط 6 و 12 ماهه

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *